Privacyverklaring


Bvba Koken in balans respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 • Bvba Koken in balans verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt slechts in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 • Op de Website wordt aan gebruikers gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: E-mailadres, voornaam, naam, geslacht, postcode, huisnummer en telefoonnummer. Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het verlenen en factureren van onze diensten;

 • het verzenden door bvba Koken in balans van commerciële boodschappen, waaronder nieuwsbrieven, en het doen van aanbiedingen. Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van deze informatie, kunt u dit aan ons melden door middel van een e-mail aan info@villatulsi.be.

 • bvba Koken in balans zal persoonsgegevens van gebruikers van de Website niet aan derden verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag, of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien bvba Koken in balans op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is bvba Koken in balans niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.

 • Om de dienstverlening op de Website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt bvba Koken in balans IP-gegevens van gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruiksnamen en voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.

 • De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met bvba Koken in balans door middel van een e-mail aan info@villatulsi.be vragen over onze Privacy Policy kunnen aan dit e-mailadres worden gericht.

 • Bij verdere groei en ontwikkeling van bvba Koken in balans kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval heeft bvba Koken in balans het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.

 • Bvba Koken in balans is niet is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.

 • Bij het reservatie of deelname aan een actie, dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de gebruiker dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

 • Bvba Koken in balans zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.

 • Bvba Koken in balans is te allen tijde gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy zal op de Website worden gepubliceerd.